รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เลย จุดจอดผานกเค้า 0 ชั่วโมง  
3 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  
4 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 0 ชั่วโมง  
5 เลย ภูหลวง 10 ชั่วโมง