รายละเอียดเส้นทางเดินรถ

เส้นทาง : กรงุเทพฯ-บุณฑริก(online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 0 ชั่วโมง